Thông báo

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017

9/5/2017 3:34:43 PM
Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Thông tin cụ thể như sau:

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1496a /TB-ĐHQB                                                                                                                 Quảng Bình, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Sau đại học

 

   Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Thông tin cụ thể như sau:

1.      Các chuyên ngành đào tạo:

 

TT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu

Trường liên kết

1

Vật lý chất rắn

60440104

50

Học viện KH&CN

 

2

Hóa vô cơ

60440113

50

3

Hóa phân tích

60440118

50

4

Ngôn ngữ học

60220240

50

Trường ĐHSP- ĐH Đà Nẵng

5

Quản lý Giáo dục

60140114

50

6

Phương Pháp toán Sơ cấp

60460113

50

7

Văn học

52220330

 

Trường Đại học Khoa học Huế

8

Quản lý tài nguyên và môi trường

52850101

50

9

Kiến trúc

65080102

50

Đại học xây dựng Hà Nội

10

Quản lý xây dựng – Quản lý dự án xây dựng

60580302-02

50

11

Giáo dục thể chất

 

30

Đại học TDTT Đà Nẵng

­

2.             Thời gian nộp hồ sơ, dự kiến thi, website thông tin chi tiết:

Trường liên kết

Thời gian hết hạn hồ sơ

Thời gian dự kiến thi

Thời gian học

Website

Học viện KHCN

22/9/2017

30/9 – 1/10/2017

Tháng 12

http://www.gust.edu.vn/

Trường ĐHSP Đà Nẵng

6/10/2017

11-12/11/2017

Tháng 12

http://ts.udn.vn/

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

30/8/2017

9-10/9/2017

Tháng 12

http://www.upes3.edu.vn/

Trường ĐH Khoa học Huế

31/8/2017

7-8/10/2017

Tháng 12

http://www.husc.edu.vn/

Trường ĐH xây dựng Hà Nội

15/10/2017

9-10/11/2017

Tháng 12

http://nuce.edu.vn/

 

3. Địa điểm đặt lớp và thời gian học:

Địa điểm: Tại trường Đại học Quảng Bình.

Thời gian: Cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

4. Địa điểm đăng ký, phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Quảng Bình, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Quảng Bình – 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

Liên hệ: TS. Võ Thị Dung, Trưởng phòng.

                ĐT: 0918.291.055

Hoặc ThS. Nguyễn Trần Phương Nhung, chuyên viên.

              ĐT: 0232.819.333 (DĐ: 0914.861.212).                                                              

Nơi nhận:                                                                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh;                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trong trường;

- Ban Giám hiệu;                                                                    

- Website của Trường;                                                                                                                                Đã ký

- Lưu: VT, QLKH-HTQT.

 

                                                                                                                                                            TS. Lê Thị Hoài Thu           

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình