Thông báo

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở và SKKN năm 2019

5/6/2019 7:54:34 AM

Căn cứ hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và SKKN năm học 2018-2019 đã ký giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình và các chủ nhiệm đề tài, Nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện đề tài, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện nội dung nghiên cứu, sản phẩm và việc sử dụng kinh phí so với thuyết minh đề tài.

2. Đối tượng kiểm tra.

Các chủ nhiệm đề tài, SKKN và thành viên thực hiện.

3. Thành phần tổ kiểm tra

Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

4. Tiến độ thực hiện

- Thời gian kiểm tra: 22/5/2019.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ.

5. Phân công trách nhiệm

- Phòng QLKH&HTQT lập kế hoạch kiểm tra.

- Các chủ nhiệm đề tài: Báo cáo tình hình thực hiện đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.

Để công tác kiểm tra thực hiện đúng quy định, Nhà trường yêu cầu các chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo bằng văn bản và email về phòng QLKH&HTQT trước ngày 21/5/2019.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phan Xuân Toản, Phòng QLKH&HTQT.

Số điện thoại: 0935979966, email: toanpx@qbu.edu.vn.

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình