Thông báo

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm đợt 1 năm học 2019 - 2020

10/14/2019 10:16:31 AM

Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình; Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-ĐHQB ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm đợt 1 năm học 2019-2020.


Để đảm bảo tiến độ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KHCN/SKKN, phòng QLKH&HTQT đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ giảng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo đúng quy định. Hồ sơ bao gồm:

1. Thuyết minh đề tài/SKKN (7 bản)
2. Tiềm lực KHCN của tổ chức, cá nhân thực hiện (7 bản, đính kèm vào thuyết minh).
3. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện (nếu có).

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gửi về phòng QLKH&HTQT trước ngày 22 tháng 10 năm 2019. Bản file gửi theo địa chỉ: toanpx@qbu.edu.vn. Sau thời hạn trên, hồ sơ đăng ký không được chấp nhận.
 
 
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình