Thông báo

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019

8/1/2018 2:24:16 PM
Thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị trong năm học 2018-2019. Nội dung kế hoạch bao gồm:

- Đề tài khoa học - công nghệ các cấp

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học 

- Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ

- Hoạt động thông tin khoa học - công nghệ

- Dự kiến kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm

- Các hoạt động KH&CN khác

Hồ sơ của đơn vị nộp cho phòng QLKH-HTQT trước ngày 24/8/2018 gồm: Danh mục, đề xuất của đơn vị, phiếu đề xuất của cá nhân (mẫu có tại website của Trường) và gửi bản mềm theo địa chỉ email: toanpx@qbu.edu.vn

Kính đề nghị các đơn vị hoàn thành bản kế hoạch hoạt động KH&CN đúng hạn.

 
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình