Thông báo

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm học 2019-2020

8/26/2019 10:39:53 AM

Thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị mình trong năm học 2019-2020. Nội dung kế hoạch bao gồm:

- Đề tài khoa học - công nghệ các cấp

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học 

- Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ

- Hoạt động thông tin khoa học - công nghệ

- Dự kiến kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm

- Các hoạt động KH&CN khác

Kế hoạch của đơn vị nộp cho phòng QLKH-HTQT trước ngày 23/8/2019 (gồm: tóm tắt đề xuất đề tài, phiếu đề xuất của cá nhân), đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: toanpx@qbu.edu.vn

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình