Thông báo

Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018 liên kết với Đại học Vinh

8/8/2018 3:37:22 PM
Căn cứ Công văn số 844/ĐHV-SĐH ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Trường Đại học Vinh về việc phối hợp tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Đại học Vinh tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 1469/TB-ĐHQB                          Quảng Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Sau đại học

 

 
   

   Căn cứ Công văn số 844/ĐHV-SĐH ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Trường Đại học Vinh về việc phối hợp tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Đại học Vinh  tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:

1. Các chuyên ngành đào tạo:

 

TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

1

Chính trị học

30

2

Kinh tế chính trị

30

3

Luật học

30

                       

2. Thời gian nộp hồ sơ, dự kiến thi:

- Thời gian thi tuyển: 7,8,9/9/2018

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 23/8/2018

3. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

- Địa chỉ phát hành hồ sơ online:

http://vinhuni.edu.vn/DATA/0/upload/1/documents/2018/05/ho_so_tuyen_sinh_sau_dai_hoc_ths_ts.pdf

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Quảng Bình, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Quảng Bình – 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

Liên hệ: ThS. Nguyễn Trần Phương Nhung

 (ĐT: 0914.861.212; Email: nhungnguyenqbuni@gmail.com).

4. Thông tin tuyển sinh chi tiết:

Xem tại địa chỉ:

http://vinhuni.edu.vn/DATA/71/upload/654/documents/2018/05/thong_bao_tuyen_sinh_thac_si_dot_2_nam_2018.pdf.

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Các cơ quan, tổ chức trong Tỉnh;                                                

- Các đơn vị trong Trường;

- Ban Giám hiệu;                                                                                         Đã ký

- Website của Trường;

- Lưu: VT, QLKH-HTQT.

                                                                                                       PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình